دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540
دبیرستان حاج سید حسین نوایی


دبیرستان زنده‌یاد حاج سید حسین نوایی

دولت آباد برخوار خیابان طالقانی خیابان سجاد خیابان شهید محمدمهدی داوری تلفن 03145823540

۰ نظر ۲۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۰۱
۰ نظر ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۸:۳۳

۰ نظر ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۹:۵۶
۰ نظر ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۹:۲۷

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت ظهر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان البرز (نوبت عصر)

۰ نظر ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۴۸

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت صبح)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 – استان زنجان (نوبت عصر)

۰ نظر ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۱۲

۰ نظر ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۵۹

۰ نظر ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۴۹

۰ نظر ۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۳۷

امتحان قرآن پایه هفتم - خرداد 1400 – شهرستان تالش

امتحان قرآن پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (مرزداران)

امتحان زبان انگلیسی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان نوایی

امتحان ریاضی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان نوایی

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان حافظ

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان رسالت

امتحان پیام‌های آسمان پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش

امتحان علوم تجربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان فرزانگان

امتحان علوم تجربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان فرزانگان (2)

امتحان عربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان آلاء

امتحان عربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (انقلاب)

امتحان عربی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان سرای دانش (مرزداران)

امتحان عربی پایه هفتم - خرداد 1400 – استان فارس

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتم - خرداد 1400 – شهرستان شیروان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتم - خرداد 1400 – دبیرستان حجاب

۰ نظر ۰۲ خرداد ۰۰ ، ۱۶:۳۵

امتحان قرآن پایه هشتم - خرداد 1400 – شهرستان بابل

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان نوایی

امتحان زبان انگلیسی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان قدس

امتحان ریاضی پایه هشتم - خرداد 1400 – دبیرستان نوایی
۰ نظر ۰۲ خرداد ۰۰ ، ۱۶:۳۳
۰ نظر ۳۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۹:۱۹


امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 - تهران

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 1400 - استان یزد (ناحیه 2)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - استان لرستان (خرم آباد)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - استان کرمان

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گنبد کاووس (صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گنبد کاووس (عصر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – استان فارس (زرین دشت)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 1400 – شهرستان سراوان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان یزد (ناحیه 2)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان همدان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گرگان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان گیلان (تولمات)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان بوشهر

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - استان کرمان

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان بروجرد

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان قوچان

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گرگان

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان جهرم

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - شیراز (ناحیه 2)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان قوچان

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - استان کرمان

امتحان عربی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان بیرجند

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان قوچان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان یزد (ناحیه 2)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - استان مرکزی

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان گرگان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان داراب

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان تهران

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - شهرستان شاندیز

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 1400 - استان همدان

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - استان مرکزی

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - استان ایلام

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - جهرم

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - آذرشهر

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 1400 - تهران

۱ نظر ۳۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۳

بقیع یا بقیع‌الفرقد یا جنت‌البقیع نام قبرستانی در مدینه است که قدمتی بسیار داشته و برخی امامان شیعه در آن مدفون هستند.

پیشینه تاریخی بقیع به دوران قبل از اسلام می‌رسد ولی در کتب تاریخی به روشنی قدمت تاریخی آن مشخص نشده‌ است. بعد از هجرت مسلمانان به مدینه، بقیع تنها قبرستان مسلمانان بوده، مردم مدینه قبل از آمدن مسلمانان به آنجا اجساد مردگان خود را در دو گورستان «بنی‌حرام» و «بنی‌سالم» و گاهی نیز در خانه‌هایشان دفن می‌کردند، در واقع بقیع اولین قبرستانی است که به دستور پیامبر اکرم (ص) و توسط مسلمانان صدر اسلام ساخته شد.

۰ نظر ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۴

رفتارهای نادرست والدین می‌تواند موجب کاهش شدید انگیزه درسی و یادگیری در فرزندانشان شود. در ادامه با برخی از این رفتارها آشنا می‌شوید:

۱- تصویر منفی و نگران‌کننده از آینده‌ی فرزند خود (به هر دلیل)

۲- توجه و تاکید زیاد بر ضعف‌ها و ناتوانی‌های فرزند و عدم پیگیری آن.

۳- نظارت دائمی پدر و مادر بر نحوه‌ی درس خواندن فرزند نوجوان (به‌ویژه پسر) و خودکفا نبودن او.

۴- حضور کم پدر در خانه و نداشتن ارتباط صمیمانه با فرزند.

۵- انتقال نگرانی‌ها و ناراحتی‌های اجتماعی و اقتصادی به فضای خانه و ذهن فرزندان.

۰ نظر ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۳

۰ نظر ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۰۸

دبیرستان حاج سید حسین نوایی دولت آباد